Untitled3

Arvsgåva - Testamente

Ett sätt att försäkra sig om att de tillgångar man lämnar efter sig kommer andra till
nytta genom välgörenhet,
är att testamentera hela eller delar av sitt arv till SOS Animals verksamhet.
De arv SOS Animals får har stor betydelse för vår verksamhet och våra möjligheter att arbeta för att ännu fler hemlösa hundar får varaktiga och trygga hem. Sedan 1a januari 2005 är arvs inkomsterna också skattefria, vilket innebär att alla resurser vi ärver kan användas till arbetet för djuren.
Vi är mycket tacksamma för detta stöd!

Om du väljer att testamentera till förmån för SOS Animals bör du i ditt testamente ange organisationens namn, adress och organisationsnummer:

SOS Animals Sverige
C/O Jeanette Sjöblom
Österås Gård4
178 91 Munsö

Org.nr: 802428-4567
............................................................................................................................................................................................................

Att upprätta ett testamente

Ett testamente är en skriftlig handling som anger hur en persons kvarlåtenskap ska fördelas. Texten kan vara skriven av en annan person än testator, det vill säga den person vars egendom ska fördelas. Handlingen bör ha ordet Testamente som rubrik för tydlighetens skull. Av testamentet bör också framgå vilket datum det är upprättat. I ett testamente kan man ange att en viss person eller organisation ska få allt eller delar av det man lämnar efter sig. Exempelvis kan man skriva att person A ska få 25 procent, person B 25 procent och organisationen C 50 procent. Man kan även bestämma att en person eller organisation ska få vissa föremål eller en viss summa pengar.
En enkel form av testamente kan se ut på följande sätt:
 
Testamente

Undertecknad [testators namn] förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente att min kvarlåtenskap skall fördelas på följande sätt:
.....................................

[Ort och datum]
[Testators namnteckning och namnförtydligande]

Att [testators namn], som vi personligen känner, med fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta hans/hennes yttersta vilja och testamente och där under egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade, på en gång närvarande och särskilt anmodade testamentsvittnen.

[Ort och datum som ovan]
[Namnunderskrifter, namnförtydliganden och adresser gällande minst två vittnen]
 
Testamentsvittne

Testator ska skriva under testamentet med sin namnteckning när minst två vittnen samtidigt är närvarande. Vittnena måste veta att detär ett testamente de bevittnar. Däremot behöver de inte känna till innehållet i testamentet. Förutom sina namnteckningar bör vittnena också skriva namnförtydliganden och sina adresser. Att vittnena på detta sätt bekräftar att allt gått rätt till vid upprättandet av testamentet har stor juridisk betydelse.
Vid tvist om arvet gäller vittnenas intygande såvida annat inte kan bevisas.

Regler för testamentsvittnen:

1. En person som är vittne får inte vara yngre än 15 år, sinnessjuk eller på annat sätt mentalt handikappad så att personen inte förstår vad vittnesintygandet innebär.
2. Personer i den inre släktkretsen får inte vara vittnen. Det gäller följande släktingar: make/maka, barn, barnbarn, föräldrar, far- och morföräldrar, svärföräldrar, svärson, svärdotter, syskon eller motsvarande adopterade släktingar.

3. Den som enligt testamentet ska ärva får inte vara vittne. Inte heller personer som står i samma förhållande till arvtagaren som beskrivs i punkt 2 ovan.